fbpx
Organizacije dobitnice Nefiks priznanja 2017

| Nefiks priznanje

10. 01. 2017 je na ljubljanskem kegljišču potekala podelitev Nefiks priznanj vsem, ki so v preteklem letu zbrali dovolj vpisov v indeksu Nefiks. Uradni podelitvi je sledilo še neformalno druženje ob hrani, kegljanju, nabiranju novih idej in poslovnih priložnosti.

rsz kegljanje opt

Veseli nas, da se čedalje več posameznikov in organizacij zaveda pomembnosti beleženja neformalno pridobljenega znanja in le to tudi vpisujejo. Odziv organizacij in posameznikov je bil tudi letos velik, zato smo se odločili, da samo podelitev razširimo še na neformalni del, kjer se lahko ustvarjajo nove socialne mreže in morebitna sodelovanja.

Dobitnikom priznanj ponovno čestitamo in želimo prijetno uporabno tako knjižice Nefiks kot spletno različico eNefiks ter seveda čim večjo korist od le teh.
Tokrat vam na kratko predstavljamo organizacije, ki so letošnje dobitnice Nefiks priznanj.

ZLATO NEFIKS PRIZNANJE

DRPD kolaz opt
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področjih socialnega varstva, kulture in mladine.
POSLANSTVO: Vključeni in aktivni posamezniki za odprto družbo

Uresničujemo ga z vključevanjem socialno izključenih skupin, spodbujanjem aktivnega državljanstva in participacije, predvsem med mladimi, ter s spodbujanjem razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga. Vse svoje aktivnosti izvajamo s strokovnim in prostovoljnim delom in z vključevanjem širše javnosti ter pri tem širimo vrednote človeškega dostojanstva, strpnosti, prostovoljstva, medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva.

Več informacij je na voljo: https://sl-si.facebook.com/DRPDNM''Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto mladinsko in prostovoljno delo prepoznava kot odgovor na številne potrebe mladih in izzive sodobne družbe, saj la-ta predstavlja vzporedni prostor ob formalnem izobraževanju in zaradi načel neformalnega in priložnostnega učenja, participacije mladih in odgovornega državljanstva pomeni pomemben dodaten prostor samouresničevanja mlade osebe ter pridobivanja dodatnih kompetenc s ciljem polnopravnega vključevanja v družbo in osamosvajanja na prehodu v odraslost.'' DRPD Novo mesto, Andreja Luštek
ZPS opt

Združenje policistov Slovenije je nastalo 4. aprila 2008 v Celju z namenom, da se policisti zaposleni v Slovenski policiji povežejo in s tem varujejo svoje interese. »Z upoštevanjem specifičnosti dela policistov, njihove kompleksnosti v smislu predanosti, odgovornosti, nenehne izpostavljenosti nevarnim in emocionalno zahtevnim situacijam ter drugih posebnih pogojev dela; ob ugotovitvi, da stopnja ogroženosti policistov v Republiki Sloveniji iz leta v leto očitno narašča, da se permanentno slabša njihov pravni in socialni položaj, da je obstoječi sistem za zaščito pravic policistov nezadosten in neučinkovit; se z namenom vsestranske zaščite policistov in izboljšanja njihovega položaja v družbi, s ciljem delovati pošteno, strokovno, samostojno, neodvisno in nediskriminatorno ustanavlja Združenje policistov Slovenije«.

Več informacij je na voljo: www.policist.si


''Zelo pomembno nam je pridobivanje neformalnih znanj in Nefiks nam zelo pomaga pri beleženju neformalnih znanj. Novih prostovoljcev smo vedno veseli.''
SZM Domžale opt

Center za mlade Domžale (CZM) je mladinski center, ki ga je leta 1998 ustanovila občina Domžale. CZM pripravlja aktivnosti, ki so namenjene tako osnovnošolskim otrokom, kot tudi mladostnikom, staršem in strokovnim delavcem. Poseben poudarek dajemo tematikam, ki so zanimive za ciljno skupino 15 do 30 let.
Glavni cilji CZM so:
- zagotavljati podporo mladim v lokalnem okolju,
- jim nuditi možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa ter
- jih spodbujati, da se aktivno vključujejo v družbo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Za dosego teh ciljev CZM izvaja raznolike aktivnosti, ki so prilagojene različnim interesom, željam in potrebam mladih, pri čemer se povezuje z mladinskimi in drugimi organizacijami v lokalnem okolju ter na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem področju. Te aktivnosti vključujejo izobraževalne aktivnosti (s posebnim poudarkom na neformalnem učenju), prostovoljno delo, kulturne in kreativne delavnice, športne aktivnosti, informiranje in svetovanje, medgeneracijske aktivnosti, aktivnosti za spodbujanje participacije in aktivnega državljanstva ter ne nazadnje mednarodne aktivnosti.

Od leta 2015 je tudi regionalni partner Eurodeska, v okviru katerega izvaja informiranje mladih o mednarodnih priložnosti ter organizira različne dogodke in delavnice za promocijo mednarodnih programov.
CZM vključuje prostovoljce v različne aktivnosti. Največ poudarka je na izvajanju učne pomoči, organizaciji dogodkov ter izvajanju počitniškega programa.

Več informacij je na voljo: http://www.czm-domzale.si/''Beleženje neformalno pridobljenega znanja se nam zdi ključno, saj še vedno opažamo, da se mladi pogosto ne zavedajo, kakšna znanja, kompetence in veščine imajo. Na tak način jih spodbujamo, da refleksirajo naučeno ter znajo ta znanja tudi predstaviti bodočim delodajalcem.''
DPM Trbovlje opt

Društvo prijateljev mladine Trbovlje je neprofitna prostovoljska organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin. Skozi vse leto organiziramo počitniška varstva, letovanja, otroške parlamente, animacijske programe, prireditve za otroke, tedenske ustvarjalnice itd...Iščemo predvsem prostovoljce, ki imajo veselje do dela z otroki, so komunikativni, odprti za drugačnost, prijazni. Zaželena, vendar ne obvezna pedagoška smer izobrazbe.

Več informacij je na voljo: https://www.facebook.com/drustvo.trbovlje/


''Beleženje neformalno pridobljenega znanja se nam zdi pomembno predvsem zato, da imamo na ta način zavedene vse ure prostovoljcev, ki jih opravijo skozi leto in lažje evidentiranje ur ko naši prostovoljci potrebujejo potrdila za napredovanja v službi ali priporočila pri iskanju službe.'' Sekretarka DPM Trbovlje, Lavra Izgoršek


 


art tečaji ok opt

Šola art:tečaji je šola za risanje, slikanje, keramiko, kiparstvo, kaligrafijo, nakit, oblikovalski računalniški tečaji ter pripravo devetošolcev na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo: Likovno gimnazijo in dijakov na fakultete likovne smeri; 1: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2: Pedagoška fakulteta, 3: Biotehniška fakulteta, 4: Fakulteta za arhitekturo, 5: Naravoslovnotehniška fakulteta, 6: Fakulteta za gradbeništvo in 7: Fakulteta za dizajn.
Prostovoljce, ki jih iščemo so mladi, ki jih veseli delo z mladostniki na področju likovnega izobraževanja in imajo tudi izobrazbo te smeri.

Več informacij na voljo:
www.art-tecaji.com

FACEBOOK
http://www.facebook.com/tecaji
TWITTER
http://twitter.com/arttecaji
PINTEREST
http://pinterest.com/arttecaji
INSTAGRAM
http://instagram.com/arttecaji''Beleženje je pomembno, ker za nami pušča sled opravljenega dela in podanega znanja. Kompetence, ki jih mlad človek tokom izobraževanja dobi pa bi morale biti bolj upoštevane. Neformalno izobraževanje ni nič manj pomembno od formalnega. Pri svojem delu mi pride prav več pridobljenih znanj v neformalnem izobraževanju. Neformalno izobraževanje je tudi bolj svobodno, odprto in ni na koncu ocenjeno z oceno, ki se vpiše v spričevalo. Neformalno izobraževanje je bolj vezano na prakso, ki se meša s teorijo in ne obratno kot je v šolstvu.'' art:tečaji, Andreja Čeligoj
MS optDobitnika zlatega priznanja sta prav tako tudi:
-    Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src iz Murske Sobote in
-    Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo prav tako iz Bakovcev
katerih priznanja je v njihovem imenu prevzela ga. Cvetka Vereš, predsednica društva Pomagamo odprtih src, ki tudi sicer zelo aktivno deluje v obeh organizacijah.

Več informacij je na voljo: http://www.dobrodelnodrustvo.com/index.html

 

 

 

 

 

 

BRONASTO NEFIKS PRIZNANJE

KŠOK

Klub študentov občine Koper je nepolitično in prostovoljno združenje posameznikov in posameznic, ki v okviru društva zadovoljuje potrebe študentov in študentk ter dijakov in dijakinj na območju Upravne enote Koper.
Namen KŠOKa je predstavljati študente in študentke Upravne enote Koper v Sloveniji in tujini ter skrbeti za dobrobit članov in članic na socialnem, kulturnem, športnem in drugih področji, ki so ključnega pomena za dobrobit članov in članic društva.


Cilji društva so izboljšanje socialnega položaja članov in članic, spodbujanje športnega in kulturnega udejstvovanja članov in članic, skrb za njihovo izobraževanje, zagotavljanje pogojev za kvalitetno preživljanje prostega časa, skrb za splošno obveščenost članov in članic društva in drugi cilji, katerih namen je nuditi kvalitetnejšo študijsko obdobje.
Za uresničevanje ciljev KŠOK izvaja zlasti projekte, ki pozitivno vplivajo na socialni in družbeni položaj študentov in študentk ter dijakov in dijakinj, spodbujajo njihovo ustvarjalnost in aktivno državljanstvo, ohranjajo kulturno in naravno dediščino ter spodbujajo trajnostni razvoj. Hkrati društvo sofinancira dejavnosti na področju kulture, sociale, športa in izobraževanja, organizira javne prireditve za člane in članice ter izdaja publikacije o pravicah študentov in študentk.

Več informacij je na voljo: http://www.ksok.si/

logotip PGD opt

Prostovoljno gasilsko društvo Gornja Radgona je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje fizičnih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih in Zakona o gasilstvu. Opravljamo gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost, presega interese naših članov, izvajamo jo v javnem interesu.

PGD Gornja Radgona je bilo ustanovljeno leta 1882 in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Gornja Radgona. Namen delovanja PGD Gornja Radgona je prostovoljno združevanje občanov, da postanejo prostovoljni gasilci, ki lahko sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s pooblastili opravljamo preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanje kot občinski gasilski center na celotnem območju občine Gornja Radgona. PGD Gornja Radgona deluje tudi na področjih, za katere imamo sklenjeno koncesijsko razmerje z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Opravljamo naloge tehničnega reševanja v prometnih nesrečah, nesrečah z nevarno snovjo in reševanje na vodi ter iz vode. PGD Gornja Radgona je društvo IV. kategorije.

V okviru PGD Gornja Radgona deluje  potapljaška enota GA-PO-RA. Ta enota je bila ustanovljena že leta 1976, ko se je v naši občini pokazala potreba po takšni potapljaški enoti. V tej enoti deluje 15 potapljačev, ki so tudi vsi del operativnega sestava PGD Gornja Radgona, ki šteje 54 operativnih gasilcev in gasilk.
Novih prostovoljcev se vedno veselimo in jih vključujemo v operativno delo in delo na področju organizacije. Prostovoljcem nudimo usposabljanja, nezgodno zavarovanje in ostale zadeve.

Več informacij na voljo: http://www.gzradgona.si/pgdradgona/''Beleženje neformalne izobrazbe je za nas zelo pomebno, kljub urejeni platformi za prostovoljne gasilce se posložujemo tudi platforme Nefiks.'' Tajnik PGD, Ivan Kramberger
SMC Celje

Društvo Salezijanski mladinski center Celje se ukvarja s spodbujanjem celostnega razvoj mladih in razvijanjem pozitivne samopodobe. Želijo obrniti pozornost mladih na to, da se vprašajo o tem, kako živijo nekatere človeške in duhovne vrednote. Želijo vzgajati mlade, da bi odkrivali Boga, ki je navzoč v dogodivščinah vsakdanjosti in nuditi pomoč ter podporo socialno ogroženim in mladim v stiski. Spodbujajo spodbujanje aktivno družbeno delovanja mladih na lokalni, državni in mednarodni ravni. Z mladimi želijo spoznavati in prepoznavati pomena in vrednost prostovoljnega dela v tej potrošniški družbi. Vzgajajo za nenasilje, sodelovanje in timsko delo. Vzpodbujajo mlade k neformalnemu izobraževanju za določena priročna in uporabna znanja in pospešujejo okolje medkulturnega, socialnega in medverskega dialoga. Iščejo prostovoljce, ki so odprtih glav, pošteni in vestni, polni energije, za akcijo in, ki jim ni težko »izgubljati« čas za mlade, saj je to naš »kapital prihodnosti«.

Več informacij je na voljo: http://celje.donbosko.si/smc''Beleženje se nam zdi pomembno, saj danes še bolj kot v preteklih obdobjih delodajalci gledajo na izkušnje in delovne navade. Le-te pa v veliki meri pridobimo prav po neformalnem učenju in po neformalnem vključevanju v življenje.''


 


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00