fbpx
Določanje polne lastne cene produkta ali storitve

| Nefiks karierne rešitve

Dilema, s katero se srečujejo vsi podjetniki je, kako postaviti prodajno ceno svojim produktom/storitvi na način, da bo cena dovolj nizka in tako omogočila prodor na trg in pridobivanje novih kupcev in hkrati dovolj visoka, da bo pokrila vse stroške in omogočila doseganje dobička. Ravno zaradi tega, mora biti določanje prodajne cene natančno in premišljeno.Ker je vse povezano s stroški, je za reševanje te dileme najprej potrebno določanje polne lastne cene oziroma stroškovne cene podjetja. Polna lastna cena izdelka ali storitve je seštevek vseh stroškov, ki jih izdelek ali storitev povzroči. Pri tem se v praksi velikokrat pozabi, da poleg stroškov, ki so neposredno povezani z izdelavo izdelka, v podjetju nastajajo tudi drugi stroški, ki jih morate pokriti z ustvarjenimi prihodki. Da bi znali pravilno izračunati polno lastno ceno, ki predstavlja podlago za ustvarjanje prodajne cene, je nujno poznavanje vseh stroškov. 2021 NKR polna cena

Stroški, ki nastajajo v delovnem procesu

?? Naravni stroški
V vseh poslovnih procesih nastopajo prvine, ki ob uporabi povzročajo tako imenovane naravne vrste stroškov. Za primer prvine lahko vzamemo delovna sredstva (proizvajalna oprema, računalniki, orodje, prevozna sredstva). Strošek pri tem predstavlja amortizacija oziroma porazdelitev zneska nabavne vrednosti delovnega sredstva med stroške v celotni dobi, ko bomo sredstvo uporabljali. Primer prvine so lahko tudi delavci s svojo delovno silo. Strošek pri tem je strošek plač.

?? Fiksni in spremenljivi stroški
Fiksni stroški so stroški, ki se v celotnem znesku ne spreminjajo zaradi spremembe v obsegu poslovanja. Taki stroški so na primer stroški najemnin, zavarovanj, stroški oglaševanja… Značilnost fiksnih stroškov je, da če se obseg poslovanja poveča, se fiksni stroški na enoto izdelka/storitve znižajo.

Spremenljivi stroški so na drugi strani stroški, ki se sorazmerno spremenijo s povečanjem (ali zmanjšanjem) obsega dejavnosti. Tipičen primer spremenljivih stroškov so stroški materiala. Na primer če se obseg poslovanja poveča za 20 %, se bodo tudi spremenljivi stroški oziroma stroški materiala zvišali za 20 %.

?? Neposredni in posredni stroški
Neposredni stroški so tisti stroški, ki jih lahko neposredno povežemo s posameznimi izdelki ali storitvami, na primer strošek porabljenega materiala.

Posredni stroški pa so tisti stroški, ki jih ne moremo neposredno povezati s posameznimi izdelki ali storitvami. Primer splošnih stroškov je na primer plača vodje proizvodnje ali strošek amortizacije opreme.

Določanje polne lastne cene

2021 NKR polna cena 2

Sedaj ko smo spoznali vrste stroškov, ki nastajajo v poslovnem procesu, se lahko lotimo določanja polne lastne cene.

Za potrebe določanja bi bilo idealno, če bi bili vsi stroški neposredni. V tem primeru bi bila polna lastna cena zgolj seštevek vseh neposrednih stroškov. V praksi pa o polni lastni ceni govorimo šele takrat, ko upoštevamo prav vse stroške podjetja. Elemente polne lastne cene lahko razčlenimo tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

Polna lastna cena je seštevek vseh vrst stroškov, ki jih vidite na sliki. Do polne lastne cene lahko pridemo tudi z enostavnim izračunom. Pri izračunavanju polne lastne cene vključimo vse stroške izdelka ali storitve. Če podjetje proizvaja en sam izdelek, potem je izračun lastne polne cene preprost in sicer vse stroške v nekem obdobju delimo s številom proizvedenih enot.

V praksi je podjetij, ki proizvajajo en sam izdelek, malo. Zato podjetniki večinoma pri izračunavanju lastnih cen potrebujete pomoč računovodij, ki izračunajo obseg stroškov, ki niso neposredno povezani z izdelavo izdelka. Prav tako je določanje polne lastne cene težavno na področju storitev, saj storitve največkrat niso »standardizirane« ali enake za vse uporabnike.

Določitev cene produkta ali storitve torej ni tako enostavno, kot se morda zdi na prvi pogled, temveč zahteva kar nekaj kritičnega premisleka. Določitev polne lastne cene pa nam pove zgolj to, koliko stroškov nastaja v poslovnem procesu. Slednje pa še ne pomeni dobička. Z vidika ustvarjanja dobička v podjetju je torej pomembno, da je prodajna cena izdelka ali storitve večja od polne lastne cene.

V naših naslednjih objavah si lahko preberete, kaj vse je potrebno upoštevati pri določanju prodajne cene. Predstavili bomo tudi tri metode, ki so vam lahko v pomoč, zato spremljajte naše objave še naprej. Prav tako vas vabimo k spremljanju ostalih kanalov Zavoda Nefiks, kjer lahko zasledite veliko uporabnih delavnic, tudi s področja podjetništva.

Klara Anžlovar

Viri:
-        https://www.podjetniski-portal.si/uploads/gradiva/spot/poglavje_4_dolocanje_cene.pdf
-        Slika: https://www.podjetniski-portal.si/uploads/gradiva/spot/poglavje_4_dolocanje_cene.pdf

2020 NKR logo all5 nalozbo rgb


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00